TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN

Chức năng:

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; sáng tác, dàn dựng, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại; bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ; xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa thông tin cho cơ sở nhằm góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao dân trí, trình độ thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa và giải trí của Nhân dân.