Chức năng nhiệm vụ

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 

  Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

  1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng, đội thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.  

2. Quy định này áp dụng đối với lãnh đạo, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

  Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) làm việc theo chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động; thực hiện giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao;

2. Thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng; đề cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của từng phòng, đội, từng cá nhân trong giải quyết công việc. Công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ phải tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc.

 

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

CỦA CÁC PHÒNG, ĐỘI TRUNG TÂM

 

          Điều 3. Phòng Hành chính – Tổng hợp

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1.1. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, công tác kế hoạch - tài chính của Trung tâm theo quy định;

          1.2. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với Sở và các cơ quan liên quan  theo quy định. Theo dõi, thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm và các nội dung có liên quan, chuẩn bị báo cáo phục vụ  công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm;

          1.3. Quản lý thống nhất các văn bản đến, đi của Trung tâm; thực hiện công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo Quy chế văn thư lưu trữ; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của Trung tâm;

          1.4. Chủ trì xây dựng và theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc, nội quy, quy định và thực hiện quy chế văn hóa công sở;

          1.5. Tham mưu tổ chức, phục vụ các hội nghị, cuộc họp, đón tiếp khách của Trung tâm; Đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan và của lãnh đạo Trung tâm;

          1.6. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan môi trường; công tác bảo vệ cơ quan;

          1.7. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, điều chỉnh, thanh lý tài sản của Trung tâm; Tham mưu xây dựng Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ;

          1.8. Tham mưu xây dựng dự thảo Đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, đội thuộc Trung tâm, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng, đội thuộc Trung tâm trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

          1.9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các phòng, trung tâm; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định; Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; quản lý hồ sơ, báo cáo về số lượng, chất lượng viên chức theo quy định;

          1.10 Tham mưu tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉ hưu, đào tạo bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối viên chức, lao động thuộc Trung tâm theo thẩm quyền và theo quy định;

          1.11. Hướng dẫn, phân loại đánh giá, xếp loại  công chức, viên chức, người lao động; hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập theo quy định;

          1.12. Thực hiện nhiệm vụ bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước của Trung tâm;

          1.13. Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật;

          1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

          2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

          - Gồm Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

          - Biên chế viên chức, số lượng người làm việc Phòng Hành chính – Tổng hợp nằm trong tổng số biên chế của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh.

  Điều 4. Phòng Văn hóa cơ sở:

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1.1. Thực hiện những nhiệm vụ về văn hóa - văn nghệ quần chúng, phương pháp công tác câu lạc bộ;

          1.2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá, phổ biến, hướng dẫn, vân dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hoá, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở của địa phương;

          1.3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hoá của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ;

          1.4. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc;

          1.5. Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá ở cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hoá, nghệ thuật quần chúng, mở các lớp năng khiếu về văn hoá-nghệ thuật;

          1.6. Tham gia các liên hoan, hội diễn nghệ thuật không chuyên do Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức khi được cấp trên phê duyệt;.

          1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

          2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

          - Gồm Trưởng phòng và số lượng Phó Trưởng phòng theo quy định.

          - Biên chế viên chức, số lượng người làm việc Phòng Văn hóa Cơ sở nằm trong tổng số biên chế của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

          Điều 5. Phòng diễn viên:

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1.1.Giúp lãnh đạo về công tác quản lý diễn viên của 03 bộ môn (Ca, múa, Sk chèo);

          1.2. Tham gia các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành phố bạn và tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các Hội nghề nghiệp tổ chức khi được cấp trên phê duyệt;

          1.3. Tham gia biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh;

          1.4. Phối hợp tổ chức doanh thu dịch vụ biểu diễn các  loại hình nghệ thuật theo quy định;

          1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

          2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

          - Gồm Trưởng phòng và số lượng phó Trưởng phòng theo quy định.

          - Biên chế viên chức, số lượng người làm việc Phòng Diễn viên nằm trong tổng số biên chế của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

          Điều 6.  Phòng Nhạc

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1.1. Giúp lãnh đạo về công tác quản lý nhạc công của 02 bộ môn (Dàn nhạc điện tử, dàn nhạc truyền thống);

          1.2. Phối hợp với Phòng Diễn viên trong các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành phố bạn và tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các Hội nghề nghiệp tổ chức khi được cấp trên phê duyệt;

          1.3. Tham gia biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ bà con nhân dân các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh;

          1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

          2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

          - Gồm Trưởng phòng và số lượng phó Trưởng phòng theo quy định;

          - Biên chế viên chức, số lượng người làm việc Phòng Nhạc nằm trong tổng số biên chế của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

          Điều 7.  Đội Tuyên truyền Lưu động  

          1. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1.1. Thực hiện những nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo; thực hiện việc vận động, liên kết, phối hợp với lực lượng xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch;

          1.2. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm hoặc phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị đột xuất, các phong trào, cuộc vận động lớn của tỉnh Thái Nguyên;

          1.3. Tham gia các liên hoan, hội diễn nghệ thuật không chuyên do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức khi được cấp trên phê duyệt;

          1.4. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

          2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

          - Gồm Đội trưởng và số lượng Đội phó theo quy định

          - Biên chế viên chức, số lượng người làm việc Đội Tuyên truyền Lưu động  nằm trong tổng số biên chế của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          Điều 8. Tổ chức thực hiện

          1. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này.

          2. Căn cứ Quy định này, các phòng, đội thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật  tỉnh Thái Nguyên chủ động xây dựng quy định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động thuộc phòng , trung tâm để triển khai thực hiện.

          3. Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

          4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc phát sinh, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế có trách nhiệm rà soát, tổng hợp ý kiến báo cáo Giám đốc Sở xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.