Bộ VHTTDL và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2022-2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2022 - 2026. 

Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu để đảm bảo thuận lợi cho việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho thanh thiếu nhi; tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi trực tuyến, nói chuyện chuyên đề, tập huấn về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và công tác thanh thiếu nhi; triển khai các mô hình thí điểm về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho thanh thiếu nhi thuộc chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị... Một số nội dung cụ thể sẽ được triển khai như: Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; thường xuyên phối hợp tổ chức biểu dương, tuyên dương, khen thưởng cán bộ đoàn, hội, đội, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ...; tăng cường tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại, hội thảo, hội thi trực tuyến... về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và công tác thanh thiếu nhi...

Toàn văn Chương trình phối hợp tải về tại đây./.

BBT