Chào mừng 78 năm Cách mạng tháng tám thành công và Ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023, Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 12/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) gắn với kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945 - 20/8/2023). Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo kế hoạch tuyên truyền các nội dung.

  Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của  bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động” theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng.

Truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc như mong muốn của Bác Hồ.