Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho một số buôn trong tỉnh

Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch đang tiến hành cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của 10 địa phương trong tỉnh.

 

Các nghệ nhân đang thẩm định chiêng trước khi cấp về cho các buôn.

Các huyện  được cấp chiêng và trang phục truyền thống gồm: Ea Kar, Ea Súp, Ea H’leo, M’ Đrắk, Lắk, Krông Năng, Krông Pắc, Krông Ana, Krông Búk và Buôn Đôn (mỗi huyện một bộ chiêng). Trong đó có 7 bộ chiêng Êđê, 2 bộ chiêng M’Nông và 1 bộ chiêng Gia Rai. Tại các buôn được cấp chiêng đợt này, Sở Văn hóa Thể thao còn cấp trang phục truyền thống (gồm 47 áo nam  truyền thống dân tộc M’Nông  cho các thành viên của  một đội chiêng Buôn Đôn (xã  Krông Na, huyện Buôn Đôn), 2 đội chiêng của buôn  Pai Ar (xã Đắk Phơi, huyện Lắk) và cấp 87 áo, váy nữ truyền thống dân tộc Êđê cho các buôn, đội văn nghệ của các buôn thuộc 8 địa phương còn lại.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống được thực hiện theo Kế hoạch số 1336/KH –UBND, ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30-8-2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lawsk, giai đoạn 2016 – 2020.

HH