Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện Nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng phát triển bền vững đất nước

Sáng 2/11/2022, tại quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện Nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng phát triển bền vững đất nước.

Triển lãm đã giới thiệu 125 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, thông qua tranh cổ động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, tạo môi trường phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ;  đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình và cộng đồng. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc; động viên nhân dân cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thời gian triển lãm diễn ra từ ngày 02/11 đến hết ngày 10/11/2022./.

Hiếu Nghĩa